DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ KİTABI

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ KİTABI

  • Tüm Hesapların Dönem Sonu İşlemleri
  • Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arz Eden Hususlar Ve Muhasebe Kayıtları
  • Hesapların Dönem Sonu İşlemlerinin Vergi Kanunları Yönünden Değerlendirilmesi Ve Uygulamaları
  • Özellikli Hesaplarda Yılsonu Yapılması Gereken Ekstra Uygulamalar
YAZAR
  • E.Öğr.Gör. Koray ATEŞ
Sitemize Özel İndirimli Fiyatı (Ücretsiz Kargo):
75,00 TL
İNDİRİMLİ/KARGO DAHİL/ADRESE TESLİM/KAPIDA ÖDEMELİ
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR
  • BASKI TARİHİ : 2013 ÖZEL BASKI
  • SAYFA SAYISI : 623
  • KİTABI SADECE SİTEMİZDEN
    TEMİN EDEBİLİRSİNİZ!
İÇİNDEKİLER

UYGULAMAYI ÖĞRENMEK İSTİYENLER İÇİN
DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ KİTABI

Dönemsonu işlemleri meslek mensuplarının yıl sonlarında hesapları sadece kapama işlemi değil bir bütün halinde şirket mizanının revize edilmesi anlamına da gelmektedir. Bu yönüyle sadece gelir tablosu kalemlerinin yansıtma hesapları ile kapatılması değil neredeyse bütün hesapların gözden geçirilip gerekli işlemlerin yapıldığı bir uygulamadır.

 

Ayrıca, dönemsonu işlemleri yılda sadece 1 kez yapıldığından dolayı spesifik işlemlerin unutulması hadisesi sıkça yaşanmaktadır. Kitabı kaleme almamızın amacı da dönemsonu işlemlerini klasik dönemsonu kapanış işlemleri olarak algılanmasının önüne geçmektir. İşte bu yönüyle dikkatli bir okuyucu kitabın klasik bir dönemsonu kitabı olmadığını görecektir. Bu kitap GERÇEK bir dönemsonu kitabı olup hesap planındaki hesapların önemli bir kısmının dönemsonu uygulamasına da yer vermektedir.

 

Ayrıca, kitap bir ilke daha imza atıp her hesabın dönem sonunda hem Vergi Usul Kanunu ile Tekdüzen Uygulaması hem de TFRS/UFRS uygulamasına karşılaştırmalı yer vermiştir. Kitap bu yönüyle de farklılaşmaktadır. Bir başka deyişle, Vergi Usul Kanunu ve Tekdüzen’e göre ayrı, TFRS/UFRS’ye göre ayrı şekilde dönemsonu işlemleri ele alınmıştır.

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte dönem sonunda yapılacak defter tasdikleri konusu da kitabın ayrıca değindiği bir başka konudur. Bu nedenle kitap 6102 Sayılı Yeni TTK’ya tamamen uyumlu olarak hazırlanmıştır.

 

 

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ KİTABI – İÇİNDEKİLER

I. Kısım:
Vergi Usul Kanunu Ve Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Dönem Sonu İşlemleri Ve Muhasebe Uygulamaları

Dönem Sonu İşlemleri 23
1. Dönem Sonu İşlemleri 23
2. Dönem Sonunda Yapılacak İşlemler 23
3. Revizyon Nedir? Neden Gereklidir? 24
4. Envanter İşlemleri 24
5. Envanter İşlemi Yapacak Olanlar; 25
6. Envanter Zamanı 25
7. Envanter Defteri Ve Listeleri 25
8. Dönemsonu Değerleme 26
9. Kasadaki Nakit Mevcudunun Değerlemesi 27
10. Yabancı Paralarda Değerleme 28
11. Banka Hesaplarının Değerlemesi 29
12. Vergi Usul Kanununa Göre Menkul Kıymetlerin Değerlemesi 30
13. Alış Bedeli Ölçüsü 30
14. Borsa Rayici Ölçüsü 31
15. Hisse Senetlerinde Değerleme 31
16. Senetli Borç Ve Alacakların Değerlemesi 35
17. Alacak Ve Borç Senetlerinde Reeskont Ve Muhasebe Uygulaması 35
18. Vadeli Çeklerin Reeskonta Tabi Tutulamaması Ve Muhasebe Uygulaması 37
19. Reeskont Uygulamasında Özellik Arzeden
Hususlar 38
20. Reeskont Uygulamasının İhtiyariliği 39
21. Teminata Ve Tahsile Verilen Senetlerde Reeskont 40
22. Reeskont Uygulaması İle İlgili Bazı Danıştay Kararları Ve Özelgeler 40
23. Şüpheli Ticari Alacakların Değerlemesi 41
24. Stokların Değerlemesi 42
25. Ticari Malların Değerlemesi 42
26. Üretilen Ürünlerin Değerlemesi 42
27. Değeri Düşen Malların Değerlemesi 42
28. Stok Değerleme Farkının Muhasebeleştirilmesi 43

Muhasebe Dışı Envanter 45
1. Muhasebe Dışı Envanter Kavramı 45
2. Envanter İşlemi Yapacak Olanlar 45
3. Envanter Çıkarma Zamanları 46
4. Envanterin Aşamaları 47
5. Envanterin Vazgeçilmez Unsuru: Sayım Listelerini Hazırlamak 47
6. Hazır Değerlerin Sayımı 48
7. Menkul Kıymetlerin Sayımı 50
8. Alacak Ve Borçların Sayımı 50
9. Stokların Sayımı 51
10. Maddi Duran Varlıkların Sayımı 52
11. Duran Varlıklara Amortisman Ayırma 52
12. Demirbaş Ve Amortisman Defterinin İşlenmesi 53
13. Amortisman Usulünü Seçme 53
14. Amortisman Usulleri 54
15. Normal Amortisman Hesaplanması Ve Muhasebe Kayıtları  54
16. Amortisman Listelerinde Bulunması Gereken Asgari Bilgiler 55
17. Amortisman Tablolarının Kontrolü Ve Muhasebe Uygulaması 56
18. Liste Muhasebe Eşitliğinin Sağlanması 56
19. Amortisman Oranlarının Kontrolü 59
20. Birikmiş Amortismanların Doğruluğu 59
21. Maddi Duran Varlıkların Satılmasında Amortisman Ve Muhasebe Uygulaması 61
22. Azalan Bakiyeler Usulü Amortisman Ve Muhasebe Kayıtları 61
23. Madenlerde Amortisman Uygulaması Ve Muhasebe Kayıtları 63
24. Geçmiş Yıllarda Ayrılmayan Amortismanların Düzeltilmesi Ve Muhasebe Uygulaması 64
25. Finansal Kiralama Kapsamında Edinilen A.T.İ.K.’Lerde Amortisman 65
26. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Azalan Bakiyeler Yöntemiyle (Hızlandırılmış) Amortisman 66
27. Üzerine Bina İnşa Edilen Arsalarda Amortisman Ve Muhasebe Uygulaması 67
28. İşletme Hakkı Bedellerinin Amortisman Karşısındaki Durumu Ve Muhasebe Uygulaması 69
29. Vergi Usul Kanunu Yönünden 69
30. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden 70
31. Şerefiye Veya Peştemallıkda Amortisman Ve Muhasebe Uygulaması 70
32. Amortisman Ayırmama Veya Eksik Ayırmanın Maliye Ve Danıştay Nezdindeki Durumu 72
33. Özel Maliyetlere Alınan Bir Varlık Kaç Yılda İtfa Edilmelidir 73
34. Yurt Dışında Yapılan İnşaatlarda Kullanılan Sabit Kıymetlerin Yurt İçinde Amortismana Tabi
Tutulması 74
35. Patent Haklarında Amortisman Ve Muhasebe Uygulaması 74
36. Değer Artırıcı Harcamalarda Amortisman Konusu Ve Muhasebe Uygulaması 75
37. Dönem Sonunda Dönem İçi Giderlerinin Tespiti 76
38. Dönem Sonunda Dönem İçi Gelirlerinin Tespiti 76
39. Mamul Ve Yarımamul Sayımı 77

Muhasebe İçi Envanter 79
1. Sayım Listelerine Göre Farklılıkların Tespiti 80
2. Genel Geçici Mizanın Hazırlanması 80
3. Varlık Ve Kaynak Hesaplarının Karşılaştırılarak Denkleştirilmesi 81
4. Hazır Değerlerin Karşılaştırılması 81
5. Kasa Sayım Noksanının Nedenleri 82
6. Kasa Sayım Fazlasının Nedenleri 82
7. Bankalardaki Mevduatların Denkleştirilmesi 83
8. Menkul Kıymetlerin Karşılaştırılması 83
9. Alacaklara Karşılık Ayrılması 83
10. Alacak Ve Borçlara Reeskont Ayrılması 84
11. Stokların Denkleştirilmesi 85
12. Maddi Duran Varliklarin Denkleştirilmesi 85
13. Maddi Olmayan Duran Varliklarin Denkleştirilmesi 85
14. Hakların Denkleştirilmesi 86
15. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderlerinin Denkleştirilmesi 87
16. Özel Maliyetlerin Denkleştirilmesi 89
17. Diğer Maddi Olmayan Duran Varliklarin Denkleştirilmesi 90
18. Kaynak Hesaplarının Denkleştirilmesi 90
19. Ödenecek Kıdem Tazminatlarına Karşılık Ayrılması 91
20. Gelecek Yillara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuklarının Kaydı 93
21. Unutulan Kayıtların Ve Varsa Hataların Düzeltme Kayıtları 93
22. Aralık Ayı Mizanının Düzenlenmesi 93
23. Uygulama Faaliyeti 97

Gelir Tablosunun Hazırlanması 99
1) Gelir Tablosu 100
2) Giderlerin Yansıtılması 101
3) Gelir Hesaplarının Dönem Karına Devri 103
4) Uygulama Faaliyeti 105
5) Kesin Mizanın Düzenlenmesi 106
6) Örnek Kesin Mizan 107

İşletme Hesabında Dönemsonu İşlemleri 109
1) İşletme Hesabı Sisteminde Dönemsonu İşlemleri 109

Vergi Usul Kanununa Göre 100 Kasa Hesabının Dönemsonu İşlemleri 113
1) Kasa Noksanlığı Halinde Dönemsonunda Yapılacak İşlemler 114
2) Kasa Fazlalığı Halinde Dönemsonunda Yapılacak İşlemler 116
3) Dövizli Kasa Hesabının Dönemsonu Değerleme İşlemi 117
4) Kasa Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 117
5) Kasa Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluşması 118
6) Kasada Yer Alan Normalin Üzerindeki Nakit Fazlalığına Vergisel Yaklaşım 119
7) Tevsik Zorunluluğu Uygulamasının Yüksek Kasa Bakiyelerine Etkisi 120
8) Kasa Hesabının Yıl Sonu Yüksek Bakiye Vermesi Karşısında Kasaya Adat Hesaplamasının Yapılması 121
9) Döviz Cinsi Kasa Bakiyelerinde Adat Yöntemiyle Faiz Uygulaması 125
10) Yüksek Bakiyeli Kasalara Adat Yöntemiyle Sürekli Faiz Hesaplamak Vergisel Yönden Oluşabilecek Tüm Eleştirileri Ve Olumsuz Sonuçları Engeller Mi? 127

Vergi Usul Kanununa Göre 101 Alınan Çekler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 129
1) 101 Alınan Çekler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 129
2) Vadesi Takip Eden Yıla Sarkan Çeklerin Dönemsonu İşlemleri 130
3) Dövizli Alınan Çekler Hesabının Dönemsonu Değerleme İşlemi 131
4) Dövizli Alınan Çekler Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 131
5) Dövizli Alınan Çekler Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluşması 132
6) Vadeli Çeklerin Reeskonta Tabi Tutulamaması Ve Muhasebe Uygulaması 133

Vergi Usul Kanununa Göre 102 Bankalar Hesabının Dönemsonu
İşlemleri 135
1. 102 Bankalar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 135
2. Vadeli Mevduat Hesaplarının Dönemsonu İşlemleri 136
3. Dövizli Bankalar Hesabının Dönemsonu Değerleme İşlemi 138
4. Bankalar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 138
5. Bankalar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluşması 139
6. Kıst Faiz Gelirine İsabet Eden Stopajların Dönemsonu
Uygulaması 140
7. Repo İşlemlerinin Dönem Sonu Uygulaması 141

Vergi Usul Kanununa Göre Menkul Kıymetler Hesabının Dönemsonu İşlemleri  143
1) Menkul Kıymetler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 143
2) Menkul Kıymet Değer Düşüklüklerinde Dönemsonu Uygulamaları 145
3) Hisse Senetlerinde Dönem Sonu Uygulamaları 146

Vergi Usul Kanununa Göre Alıcılar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 151
1) Ticari Alacaklar 151
2) Yurt İçi Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 152
3) Yurt Dışı Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 153
4) Yurt İçi Alıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluşması 154
5) Alıcılar Hesabında Alacak Bakiyesi Veren Alıcıların Olması Durumunda Dönemsonu Uygulaması 156
6) Alıcılar Hesabında Şüpheli Hale Gelen Alıcılar Olması Durumunda Dönemsonu Uygulaması 157
7) Dövizli Şüpheli Alacaklarda Dönemsonu Değerleme Ve Muhasebe Uygulaması 159
8) Şüpheli Hale Geldikten Sonraki Yıllarda Dava Açılan Alacakların Gider Yazılıp Yazılmayacağı 161
9) Şüpheli Ticari Alacaktan Vazgeçilmesi Halinde Vergi Ve Muhasebe Uygulaması 161
10) Değersiz Alacakların Dönemsonu Uygulaması 163
11) Değersiz Hale Gelen Alacaklarda Borçlu İşletmenin Dönem Sonu Muhasebe Kayıtları 164
12) Alacakların Sözleşmeye Dayalı İptali Halinde Değersiz Alacak Ve Muhasebe Uygulaması 165
13) Vazgeçilen Alacakların Dönemsonu Uygulaması 166

Vergi Usul Kanununa Göre Alacak Senetleri Hesabının Dönemsonu İşlemleri 169
1) Alacak Senetleri Hesabında Dönemsonu İşlemleri 169
2) Alacak Senetleri İçin Reeskont Hesaplanması 170
3) Dövizli Alacak Senetleri Hesabının Dönemsonu Değerleme İşlemi 171
4) Alacak Senetleri Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluşması 172
5) Alacak Senetleri Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 173
6) Reeskont Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar 174
7) Reeskont Uygulamasının İhtiyariliği 175
8) Teminata Ve Tahsile Verilen Senetlerde Reeskont 175
9) Reeskont Uygulaması İle İlgili Bazı Danıştay Kararları Ve Özelgeler 176

Vergi Usul Kanununa Göre Ortaklardan Alacaklar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 177
1) Ortaklardan Alacaklar 178
2) Adat Yöntemi, Faiz Oranı 178
3) Dövizli Ortaklardan Alacaklar Hesabının Dönemsonu Değerleme İşlemi 181
4) Ortaklardan Alacaklar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 182
5) Dövizli Ortaklardan Alacaklar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluşması 183

Vergi Usul Kanununa Göre Stoklar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 185
1) İlk Madde Ve Malzeme 185
2) Yarı Mamuller-Üretim 185
3) Mamuller 186
4) Ticari Mallar 186
5) Dönem Sonunda Stok Sayımının Önemi 186
6) Satılan Ticari Mal Maliyetinin Tespiti 189
7) Dönemsonu Stokların Değerlemesi 189
8) Satın Alınan Malların Değerlemesi 191
9) İthal Edilen Emtiada Maliyet Unsurları 192
10) Dönemsonu Ciro Primi Uygulaması 196
11) Ciro Primlerinde KDV Oranı 196
12) Stoklarda Dönemsonu Fire Uygulaması 198
13) Dönemsonlarında Firelerin Belgelendirilmesi 199
14) Aşırı Üretim Firesinde Dönemsonu Uygulaması 199
15) Dönem Sonunda Vade Farkları Ödemelerinin Stoklar İle İlişkisi 200
16) Dönem Sonunda Kur Farkları Ödemelerinin Stok Maliyeti İle İlişkisi 201
17) Değeri Düşen Stokların Dönemsonu Uygulaması 204
18) Çalınan Malların Dönemsonu Muhasebe Uygulaması 205
19) Bozulan Veya Tahrip Olan Ürünlerin KDV Karşısındaki Durumu Ve Dönem Sonu Muhasebe Uygulaması 206
20) Sel Felaketlerinde Zayi Olan Malların Ve KDV Lerinin Vergisel Boyutu Ve Dönemsonu Muhasebe Uygulaması 208
21) Miadı Dolan İlaçların Değerlemesi Ve Dönemsonu Muhasebe Uygulaması 210
22) Kaybolan, Çalınan Veya Zayi Olan Ticari Faturaların Durumu 210

Vergi Usul Kanununa Göre Diğer Stoklar Hesabının Dönemsonu
İşlemleri 213
1) Diğer Stoklar 213
2) Dönemsonu Diğer Stoklardan Giderlere Pay Verilmesi 213
3) İmalat Sırasında Oluşan Yan Ürünlerden Dönemsonu Satışların Maliyetine Pay Verilmesi 215

Vergi Usul Kanununa Göre Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım Maliyetleri Hesabının Dönemsonu İşlemleri  217
1) Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri 217
2) Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşlerinde 295 Nolu Hesabın Kullanılması Ve Muhasebe Uygulaması 220
3) Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarma İşinin Devam Ediyor Olması 220
4) Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarma İşinin O Yıl İçinde Bitmiş Olması  220
5) Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönemsonlarında Müşterek Giderlerin Dağıtılması 222
6) Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Dönemsonlaında Amortismanların Dağıtılması 223
7) Yıl İçinde Birden Fazla İnşaat Ve Onarım İşinde Dönemsonlarında Müşterek Giderlerin Dağıtılması Ve Muhasebe Uygulaması 224

Vergi Usul Kanununa Göre Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 225
1) Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının Dönemsonu Uygulaması 225
2) Gelecek Aylara Ait Giderler 225
3) Gelecek Aylara Ait Giderler 225

Vergi Usul Kanununa Göre Gelir Tahakkukları Hesabının Dönemsonu İşlemleri 233
1) Gelir Tahakkukları Hesabının Dönemsonu Uygulaması 233
2) Gelir Tahakkukları 223

Vergi Usul Kanununa Göre İştirakler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 241
1) Vergi Usul Kanununa Göre İştirakler Hesabının Dönemsonu Uygulaması 241

Vergi Usul Kanununa Göre Maddi Duran Varlık Hesaplarının Dönemsonu İşlemleri 245
1) Maddi Duran Varlıkların Dönemsonu Değerlemesi 245
2) Maddi Duran Varlıklarla İlgili Kredi Faizi Ve Kur Farklarının Dönemsonu İşlemleri 246
3) Maddi Duran Varlıklarda Dönemsonu Amortisman Uygulaması 249
4) Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Hesaplama Yöntemleri 240
5) Amortismanlar İle İlgili Özellikli Durumlar 251
6) Dönemsonu Amortisman Listelerinde Bulunması Gereken Asgari Bilgiler 252
7) Dönemsonu Amortisman Tablolarının Kontrolü Ve Muhasebe Uygulaması 253
8) Liste Muhasebe Eşitliğinin Sağlanması 253
9) Amortisman Oranlarının Kontrolü 256
10) Birikmiş Amortismanların Doğruluğu 256
11) Dönemsonu Normal Amortisman Hesaplanması Ve Muhasebe Kayıtları 258
12) Maddi Duran Varlıklarda Dönemsonu Kıst Amortisman Ugulaması 259
13) Maddi Duran Varlıkların Satılmasında Amortisman Ve Muhasebe Uygulaması 261
14) Dönemsonu Azalan Bakiyeler Usulü Amortisman Ve Muhasebe Kayıtları 262
15) Dönemsonu Madenlerde Amortisman Uygulaması Ve Muhasebe Kayıtları 263
16) Geçmiş Yıllarda Ayrılmayan Amortismanların Düzeltilmesi Ve Muhasebe Uygulaması 265
17) Dönemsonu Finansal Kiralama Kapsamında Edinilen A.T.İ.K.’Lerde Amortisman 265
18) Üzerine Bina İnşa Edilen Arsalarda Dönemsonu Amortisman Ve Muhasebe Uygulaması 266
19) Dönemsonu Bakım Onarım Harcamalarının Kontrolü 268
20) Dönemsonu Sabit Kıymet Yenileme Fonu Uygulaması 269

Vergi Usul Kanununa Göre Maddi Olmayan Duran Varlık Hesaplarının Dönemsonu İşlemleri 273
1) Vergi Usul Kanununa Göre Dönemsonunda Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi Ve Dönemsonu Uygulaması 273
2) Özel Maliyet Bedellerinde Dönemsonu İşlemleri 274
3) Maddi Olmayan Duran Varlıklarla İlgili Kredi Faizi Ve Kur Farklarının Dönemsonu İşlemleri 276
4) Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Süre Ve Yöntemlerine Yönelik Açıklamalar 279
5) Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Süre Ve Yöntemlerine Yönelik Vergi Usul Kanununda Yer Alan Açıklamalar 279
6) Özel Maliyet Bedellerinde Özellik Arz Eden Durumlar 280
7) 333 Sıra Numaralı VUKgt İle 1 Sıra Numaralı Msugt’nin (Tdhp) Karşılaştırılması 280
8) Dönemsonunda Finansal Kiralama Kapsamında Edinilen A.T.İ.K.’Ler 281
9) Dönemsonunda Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Azalanbakiyeler Yöntemiyle (Hızlandırılmış) Amortisman 283
10) Dönemsonunda Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Normal Amortisman Hesaplanması Ve Muhasebe Kayıtları 283
11) Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satılmasında Amortisman Ve Muhasebe Uygulaması 284
12) Azalan Bakiyeler Usulü Amortisman Ve Muhasebe Kayıtları 285

Vergi Usul Kanununa Göre 281 Gelir Tahakkukları Hesabının Dönemsonu İşlemleri 287
1) Gelir Tahakkukları Hesabının Dönemsonu İşlemleri 287
2) Gelir Tahakkukları 287

Vergi Usul Kanununa Göre Banka Kredileri Hesabının Dönemsonu İşlemleri 289
1) Banka Kredileri Hesabının Dönemsonu Değerleme İşlemleri 289
2) Banka Kredileri 289
3) İşletmeler Arası Kredi Aktarımının Dönemsonu Uygulaması 290
4) Vadesi Ertesi Yıla Sarkan Kredilerin Dönemsonu Faiz Değerlemesi 293
5) Dövizli Alınan Kredilerin Dönemsonu Anapara Ve Faiz Değerlemeleri 294

Vergi Usul Kanununa Göre Satıcılar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 299
1) Satıcılar 299
2) Vergi Usul Kanununa Göre Satıcılar Hesabının Dönemsonu Değerleme İşlemleri 299
3) Satıcılar Hesabında Borç Bakiyesi Veren Satcıların Olması Durumunda Dönemsonu Uygulaması 300
4) Yurt İçi Satıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluşması 300
5) Yurt Dışı Satıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Zararı Oluşması 302
6) Yurtiçi Satıcılar Hesabının Yıl Sonu Değerlemesinde Kambiyo Karı Oluşması 303

Vergi Usul Kanununa Göre Alınan Avanslar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 305
1) Alınan Sipariş Avansları 305
2) Vergi Usul Kanununa Göre Alınan Avanslar Hesabının Dönemsonu Uygulaması 305

Vergi Usul Kanununa Göre Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 307
1) Gelecek Aylara Ait Gelirler 307
2) Vergi Usul Kanununa Göre Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 307

Vergi Usul Kanununa Göre Kısa Vadeli Gider Tahakkukları Hesabının Dönemsonu İşlemleri 311
1) Gider Tahakkukları 311
2) Vergi Usul Kanununa Göre Uzun Vadeli Gider Tahakkukları Hesabının Dönemsonu İşlemleri 311

Vergi Usul Kanununa Göre Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 313
1) Gelecek Yıllara Ait Gelirler 313
2) Vergi Usul Kanununa Göre Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 313

Vergi Usul Kanununa Göre Uzun Vadeli Gider Tahakkukları Hesabının Dönemsonu İşlemleri 315
1) Gider Tahakkukları 315
2) Vergi Usul Kanununa Göre Uzun Vadeli Gider Tahakkukları Hesabının Dönemsonu İşlemleri 315

Özellikli Konularda Dönemsonu Uygulamaları 317
1) Yeni Ttk’ya Göre Dönemsonunda Defterlerin Tasdiki 317
2) Yeni Ttk’ya Göre Ticari Defterlerin Açılış Onaylarının Zamanı 318
3) Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Ticari Defterlerin Kapanış Onaylarının Zamanı 319
4) Dönemsonunda Kamu Alacaklarına Karşılık Gideri Ayrılıp Ayrılmayacağı 319
5) Hatır Senetleri İle Kefalet Sözleşmelerinden Doğan Alacaklara Dönemsonunda Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 320
6) Verilen Avansların Geri Alınamamasından Doğan Alacaklarda Dönemsonu Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı 320
7) İflas Ertelemesinde Olan Bir Şirketten Alacaklı Olanların Dönem Sonunda Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Ayırması 321
8) Alacak Ve Borç Senetlerinde Dönemsonu Reeskont Uygulaması Ve Şartları 323
9) Dönemsonu Kampanyalı Satışlarla İlgili Senetlerde Reeskont Uygulaması 324
10) Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşlerinden Kaynaklanan Senetlerde Dönemsonu Reeskont Uygulaması 325
11) Dönemsonunda Reeskont Uygulamasındaki Özellikli Hususlar 328
12) Dönemsonunda Reeskont Hesaplamasında Kullanılan Hesaplama Tekniği 329
13) Vadeli Çeklerde Dönemsonu Reeskont Uygulaması 330
14) Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Alacak Ve Borç Senetlerinde Dönemsonu Reeskont Uygulaması 333
15) Reeskont Uygulama Örneği 333
16) Dönemsonunda Teminata Ve Tahsile Verilen Senetlerde Reeskont A 334
17) Dönemsonunda Yabancı Para Cinsinden Alınan Veya Verilen Avansların Değerlemesi 335
18) Amortisman Ayırmada Dönemsonu Uygulamasında Özellikli Konular 336
19) Daha Önce Kullanılmış Ve Tamamen İtfa Olmuş Bir İktisadi Kıymetin Satın Alınması Durumunda Amortisman 336
20) Dönemsonunda Amortisman Oranları Yeniden Tespit Edilen İktisadi Kıymetlerde Amortisman Uygulaması 337
21) Plakası Faturanın Alındığı Yılı İzleyen Yılda Alınan Taşıtlarda Dönemsonunda Amortisman Uygulaması 337
22) İhracatta Dönemsonu Binde 5 Götürü Gider Uygulaması 338
23) Dönemsonunda Götürü Gider Uygulamasından Yararlanabilecek Olan Mükellefler 338
24) Dönemsonu Beyannameden Geçmiş Yıl Zararlarının İndirilmesi 340
25) Dönemsonu Ar-Ge Faaliyetlerinin Beyannameden İndirilmesi 340
26) Kullanıma Alma Ve Amortisman 343
27) Dönemsonunda Yatırım İndirimi Ve Ar-Ge İndiriminin Birlikte Uygulanması 344
28) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ve Serbest Bölgelerde Yapılan Ar-Ge Harcamaları 344
29) Kapsam Dışı Ar-Ge Harcamaları 345
30) Dönemsonunda Ar-Ge İndiriminin Beyanname Üzerinden Düşülmesi 345
31) Dönemsonunda Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 346
32) Tüketim Dönemi Bu Yıl Olmasına Karşın Faturaları İzleyen Yılda Gelen Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon Vb. Giderlerinin Dönemsonlarında Hangi Yıla Gider Yazılacağı Ve KDV İndirimi Dönemi 348
33) Elektrik, Su, Telefon Ve Doğalgaz Bedellerinin Süresinde Ödenmemesi Nedeniyle Uygulanan Gecikme Zamlarının Dönem Sonunda Gider Yazılması 350
34) Elektrik, Su, Telefon Ve Doğalgaz Faturalarının Başkası Adına Düzenlenmesi 352
35) Bağış Ve Yardımlarda Dönemsonu Uygulamaları 353
36) Bağış Ve Yardımlarda Üst Sınır 354
37) Bağış Ve Yardıma Esas Tutarın Dönemsonu Tespiti 355
38) İstisna Kazanç Ve İndirimler İle Geçmiş Yıl Zararlarının Dönemsonu Bağış Ve Yardımlarda Durumu 356
39) Ayni Yapılacak Bağış Ve Yardımlarda Dönemsonu Değer Tespiti 357
40) İmal Edilen Malların Bağışlanması Ve Dönemsonu Muhasebe Uygulaması 357
41) Vergi Matrahından Sınırlı Bir Şekilde İndirilecek Bağış Ve Yardımlar Ve Dönemsonu Muhasebe Uygulaması 359
42) Bağış Amaçlı Yapılan Taşıt Teslimlerinin KDV Ve Ötv Açısından Değerlendirilmesi 360
43) Şirket Aktifinde Kayıtlı Taşınmazların Bağışlanmasının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Ve Dönemsonu Muhasebe Uygulaması 361
44) Bağış Amaçlı Yapılan Yurt Veya Binaların Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Ve Dönemsonu Muhasebe Uygulaması 362
45) Bağış Amacıyla Alınan Techizatların Dönemsonu Muhasebe Kaydı 363
46) Dönemsonunda Kurumlar Vergisi Kanununa Göre İndirilemeyecek Giderler 365
47) Öz Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faizler 365
48) Dönemsonunda Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Veya Hesaplanan Faiz, Kur Farkı Vb. Giderler 365
49) Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançların Dönemsonundaki Durumu 366
50) Dönemsonunda Yedek Akçelerin Dönem Sonu Uygulaması 366
51) Kurumlar Vergisi, Her Türlü Para Cezaları, Vergi Cezaları, Gecikme Zammı Ve Faizlerin Dönem Sonu Uygulaması 366
52) Dönem Sonunda İhraç Edilen Menkul Kıymetlerin İtibari Değerinin Altında Satışından Doğan Zararlar Ve Pazarlama Komisyonları 367
53) İşletmenin Esas Faaliyet Konusu İle İlgili Olmayan Deniz Ve Hava Taşıtlarının Dönemsonu Giderleri Ve Amortismanları 367
54) Kurumun Kendisinin, Ortaklarının, Yöneticilerinin Ve Çalışanlarının Suçlarından Doğan Tazminatların Dönem Sonunda Giderleştirilmesi 367
55) Basın Yoluyla İşlenen Fiiller Nedeniyle Ödenen Tazminatların Dönem Sonu Giderleştirilip Giderleştirilmeyeceği 367
56) Dönem Sonunda Verilen Hediye Çeklerinin Vergisel Durumu 368
57) Dönem Sonunda Hediye Çeklerinin Muhasebeleştirilmesi 370
58) Öğrencilere Verilen Bursun Dönemsonu Giderleştirilip Giderleştirilmeyeceği 371
59) Dönem Sonunda Yurtdışı Zararlarının Mahsubu 374
60) Yurt Dışındaki Şubenin Zarar Etmesi Halinde Bu Zarar Dönemsonlarında Beyannamede İndirim Konusu Yapılabilir Mi? 375
61) Dönemsonlarında İhracat Bedellerinin Fatura Mı Gümrük Çıkış Beyannamesi Tarihinde Mi Kayıtlara Alınacağı 379
62) Dönem Sonunda Personele Dağıtılan Kar Paylarının Vergisel Boyutu Ve Muhasebe Uygulaması 382
63) Web Sitesi Harcamalarının Dönem Sonunda Giderleştirilip Giderleştirilmeyeceği 383
64) Yıl Geçtikten Sonra Gelen Belgelerin Dönemsonu Uygulama İşlemleri 385
65) Dönemsonundan Ticari Kara Rağmen Mali Zararın Oluşması Durumunun Muhasebeleştirilmesi 388
66) Ticari Kardan Mali Zarara Geçişte Dönem Sonunda Dikkat Edilecekler 389
67) Yurtdışındaki Banka Veya Benzeri Kuruluşlardan Alınan Kredilerde Stopaj Açısından Dönemsonu Uygulamaları 390
68) Yurtdışındaki Banka Veya Benzeri Kuruluşlardan Alınan Kredilerde KDV Açısından Dönemsonu Uygulamaları 390
69) Yurtdışındaki Banka Veya Benzeri Kuruluş Dışındaki Kuruluşlardan Alınan Kredilerde Stopaj Ve KDV Açısından Dönemsonu Uygulamaları 392
70) Finansal Kiralama İle Alınan Binek Otomobilelerde KDV İndirimi 393
71) Yabancı Para Cinsi Hesapların Dönemsonunda Değerlemesi 397
72) Dönem Sonunda Aktifleştirilmesi Gereken Kur Farkı Ve Faiz Giderleri 399
73) Dönemsonlarında Faiz, Gider Ve (Menkul Kıymet) Gelir Tahakkukları 400
74) Dönemsonunda Çek Ve Senet Hesaplarında Bilinmesi Gerekenler 401
75) Dönemsonunda Cari Hesap Mutabakatları 401
76) Dönemsonu Vergi Çalışmaları 402
77) Dönemsonunda Bankalar İle İlgili İşlemlerde Bilinmesi Gereken Özellikli Konular 402
78) Dönemsonunda Stoklar Hesabıyla İlgili Bilinmesi Gereken Özellikli Durumlar 403
79) Dönemsonunda Sayım / Envanter Listelerinde Bilinmesi Gerekenler 404
80) Özellik Arz Eden Dönemsonu Hesapları 405
81) Dönemsonunda Ciro Primlerinin Dönemsellik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi Ve Muhasebe Uygulaması 407
82) Dönemsonlarında Bedelsiz Gönderilen Ürünlerin Muhasebesel Ve Vergisel Boyutu 409
83) Dönemsonunda Ciro Priminin Nakden Uygulanması Ve Muhasebesi 409
84) Dönemsonunda Bedelsiz Ticari Mal Şeklinde Uygulanan Ciro Primleri Ve Muhasebe Uygulaması 410
85) Dönemsonunda Ödenmeyen Sgk Primleri Ve Muhasebe Uygulamaları 411
86) Dönemsonunda Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Varlıklarda Özellik Arz Eden Durumlar 412

Iı. Kısım:
TFRS / Ufrs Çerçevesinde Dönem Sonu İşlemleri Ve Muhasebe Uygulamaları

TFRS / Ufrs’ye Göre 101 Alınan Çekler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 415

TFRS / Ufrs’ye Göre 102 Bankalar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 417

TFRS / Ufrs’ye Göre Menkul Kıymetler Hesabının İşleyişi Ve Dönemsonu Uygulamaları 419
1) Dönemsonunda TMS 39 Finansal Araçlar Standardı’na Göre Finansal Araçların Sınıflandırılması 419
2) Dönem Sonunda TMS 39’a Göre Finansal Varlıklar Veya Borçların Muhasebeleştirilmesi 421
3) Dönem Sonunda TMS 39’ Göre Finansal Varlıklar Veya Borçların Sonraki Dönemlerde Muhasebeleştirilmesi 422
4) Dönem Sonunda TMS 39’a Göre Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü 423
5) Dönem Sonunda TMS 39’a Göre Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımların Muhasebeleştirilmesi 424
6) Dönem Sonunda TMS 39’a Göre Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımların Etkin Faiz Oranıyla İtfa Edilmiş Maliyetlerinin Belirlenmesi 425
7) Dönemsonunda TMS 39’a Göre Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlarda Değer Düşüklüğünün Muhasebeleştirilmesi 427
8) Dönem Sonunda TMS 39 Standardına Göre Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Muhasebeleştirilmesi 428

TFRS / Ufrs’ye Göre Alıcılar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 431
1) TFRS’ye Göre Dönemsonunda İlişkili Taraflardan Olan Alacakların Ayrı Bir Kısımda Gösterilmesi 431
2) TFRS’ye Göre Dönem Sonunda Alıcılar İçin Reeskont Hesaplanması 432
3) TFRS/Ufrs’ye Göre Dönemsonu Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması 433

TFRS / Ufrs’ye Göre Alacak Senetleri Hesabının Dönemsonu İşlemleri 437
1) TFRS/Ufrs’ye Göre Alacak Senetleri Hesabının Dönemsonu İşlemleri 437

TFRS/Ufrs’ye Göre Stoklar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 439
1) TMS 2 Standardına Göre Stokların Maliyetine Dahil Edilen Unsurlar 439
2) TMS 2 Stoklar Standardına Göre Stok Maliyetlerinin Belirlenmesi 440
3) TMS 2 Stoklar Standardına Göre Dönemsonu Stokların Değerlemesi 441
4) Dönemsonunda TMS 2 Stoklar Standardına Göre Stok Değer Düşüklüğü Karşılıklarının Kısmi İptalinin Muhasebeleştirilmesi 442
5) Dönemsonu TMS 2 Stoklar Standardına Göre Değer Düşüklüğü Karşılıklarının Tamamının İptalinin Muhasebeleştirilmesi 442
6) Dönemsonunda TMS 2 Standardı Gereğince Stok Değerleme Farkının Muhasebeleştirilmesi 443
7) Dönem Sonunda TMS 2 Stoklar Standardına Göre İmal Edilen Stoklardan İşletmede Kullanılanların Muhasebeleştirilmesi 444
8) Dönem Sonunda TMS 2 Standardına Göre Yan Ürünlerin Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 444
9) Dönem Sonunda TMS 2 Standardına Göre Vadeli Alım Ve Satımlarda Stokların Muhasebeleştirilmesi 445
10) Dönem Sonunda TMS 2 Standardına Göre Borç Senedi İle Alınan Ticari Malların Muhasebeleştirilmesi 447
11) Dönem Sonunda TMS 2 Standardına Göre Peşin Ödeme İskontosunun Muhasebeleştirilmesi 249
12) Dönem Sonunda TMS 2 Standardına Göre Hizmet İşletmelerinde Stok Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 450

TFRS/Ufrs’ye Göre Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Dönemsonu İşlemleri 453
1) TMS 11 İnşaat (Yapım) Sözleşmeleri 453
2) TMS 11 İnşaat (Yapım) Sözleşmelerine Göre Sabit Yada Maliyet Artı Kar Sözleşmeleri 453
3) TMS 11 İnşaat (Yapım) Sözleşmeleri Standardında Dönemsonunda Kar Veya Zararın Tespitinde Kullanılacak Yöntemler 454
4) TMS 11 Standardına Göre Dönemsonunda İnşaat Sözleşmesinin Sonucunun Güvenilir Biçimde Tahmin Edilebilmesi Hali 455
5) TMS 11 Standardına Göre Dönemsonunda İnşaat Sözleşmesinin Sonucunun Güvenilir Biçimde Tahmin Edilememesi Hali 457
6) TMS 11 Standardında Dönemsonlarında Tamamlanma Yüzdesi Yöntemine Göre İnşaat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 457

TFRS/Ufrs’ye Göre Gelir Tahakkukları Hesabının Dönemsonu İşlemleri 463
1) TFRS/Ufrs’ye Göre Gelir Tahakkukları Hesabının Dönemsonu Uygulaması 463

TFRS/Ufrs’ye Göre İştirakler Hesabının Dönemsonu İşlemleri 467
1) TMS 28 İştirakler Standardında İştirak Kavramı 467
2) TMS 28 İştirakler Standardında Önemli Etki Kavramı 467
3) TMS 28 İştirakler Standardında İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi 468
4) TMS 28 İştirakler Standardına Göre Özkaynak Yönteminde İştirak Edilen Şirketin Kar Etmesinin Muhasebeleştirilmesi 468
5) TMS 28 İştirakler Standardına Göre Maliyet Yönteminde İştirak Edilen Şirketin Kar Etmesinin Muhasebeleştirilmesi 470
6) TMS 28 İştirakler Standardına Göre Özkaynak Yönteminde İştirak Edilen Şirketin Zarar Etmesinin Muhasebeleştirilmesi 471
7) TMS 28 İştirakler Standardına Göre Özkaynak Yönteminde İştirak Edilen Şirketin Hem Kapsamlı Gelirinde Hemde Net Karında Artışının Muhasebeleştirilmesi 471
8) TMS 28 İştirakler Standardına Göre Özkaynak Yönteminde İştirak Edilen Şirketin Zararının İştirak Tutarından Fazla Olması Halinin Muhasebeleştirilmesi 472
9) TMS 28 İştirakler Standardına Göre İştirakin Gerçeğe Uygun Değeri İle Net Defter Değerinin Farklı Olması Halinde Muhasebeleştirme 472
10) TMS 28 İştirakler Standardına Göre İştirakin Gerçeğe Uygun Değerinden Daha Düşük Bir Değer İle Satın Alınması Halinin Muhasebeleştirilmesi 474
11) TMS 28 İştirakler Standardına Göre Yatırımcı İşletme İle İştirak Arasındaki İşlemlerin Elimine Edilmesinin Muhasebeleştirilmesi 475

TFRS/Ufrs’ye Göre Maddi Duran Varlık Hesaplarının Dönemsonu İşlemleri 477
1) TFRS/Ufrs’ye Göre Dönemsonunda Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi Ve Dönemsonu Uygulaması 477
2) TMS 16 Standardına Göre Maddi Duran Varlıkların Maliyetine Dahil Edilecek Unsurlar 477
3) TMS 16 Standardına Göre Maddi Duran Varlıkların Dönemsonu Uygulamaları 478
4) TMS 16 Maddi Duran Varlıkların İzleyen Dönemlerde Dönemsonu Değerlemesi 480
5) TMS 16 Standardı Kapsamında Maddi Duran Varlıkların Dönemsonu Değerlemesinde “Maliyet Modeli” 480
6) TMS 16 Standardına Göre Maddi Duran Varlıklarda Değer Dönemsonunda Düşüklüğünün Tespiti 481
7) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardında Dönemsonunda Geri Kazanılabilir Tutarın Hesaplama Yöntemi 482
8) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardında Dönemsonu Değer Düşüklüğü Zararının İptal Edilmesi İşleminin Muhasebe Uygulaması 484
9) TMS 16 Maddi Duran Varlıklarda Dönemsonunda Yeniden Değerleme Modeli 486
10) TMS 16 Standardı Kapsamında Maddi Duran Varlıklara Yapılan Bakım Onarım Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi 490
11) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardında Sabit Kıymet Ve Taşınmaz Satışının Muhasebeleştirilmesi  491
12) TFRS/Ufrs’ye Göre Amortisman Konusunda Dikkat Edilecek Konular  492

TFRS/Ufrs’ye Göre Maddi Olmayan Duran Varlık Hesaplarının Dönemsonu İşlemleri 495
1) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardına Göre Maddi Olmayan Duran Varlıkların Tanımı 495
2) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardına Göre Maddi Olmayan Duran Varlıkları Muhasebeleştirme İçin Gerekli Şartlar 495
3) Tanımlanabilir Olma 496
4) Kontrol Edilebilir Olma 496
5) Gelecekte Ekonomik Yararlar Sağlaması 496
6) TMS 38 Standardına Göre Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıkların Dönemsonlarında Maliyetine Dahil Edilecek Unsurlar 496
7) TMS 38 Standardına Göre Trampa Suretiyle Alınan Hakların Muhasebeleştirilmesi 498
8) TMS 38 Standardına Göre Trampa Suretiyle Alınan Haklarda Gelirin Oluşması Ve Muhasebeleştirilmesi 498
9) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıkların İzleyen Dönemlerde Dönemsonu Değerlemesi 499
10) TMS 38 Standardı Kapsamında Maddi Olmayan Duran Varlıkların Dönemsonu Değerlemesinde “Maliyet Modeli” 499
11) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardında Dönemsonunda Geri Kazanılabilir Tutarın Hesaplama Yöntemi  500
12) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardında Dönemsonunda Değer Düşüklüğü Zararının İptal Edilmesi İşleminin Muhasebe Uygulaması  502
13) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardında Dönemsonunda Yeniden Değerleme Modeli  503
14) TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardına Göre Sınırlı Ve Sınırsız Yararlı Ömre Sahip Varlıkların Dönem Sonlarında İtfası  508

TFRS/Ufrs’ye Göre Banka Kredileri Hesabının Dönemsonu İşlemleri 509
1) TFRS/Ufrs’ye Göre Banka Kredileri Hesabının Dönemsonu Değerleme İşlemleri 509

TFRS/Ufrs’ye Göre Satıcılar Hesabının Dönemsonu İşlemleri 513

TFRS 1- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması 515
1) Standardın Amacı Ve Kapsamı 515
2) Ufrs’ye İlk Geçişte Muhasebeleştirme Ve Ölçme 518
3) TFRS Açılış Bilançosu 518
4) Muhasebe Politikaları 518
5) Standartta Yer Alan Geçiş Hükümleri İle Alakalı İstisna Ve Muafiyetler 519
6) Tahminler 519
7) Finansal Varlık Ve Borçların Finansal Durum Tablosu Dışı Bırakılması 520
8) Finansal Riskten Korunma Muhasebesi 520
9) Kontrol Gücü Olmayan Paylar (Azınlık Payları) 521
10) Finansal Varlıkların Sınıflanması Ve Ölçümü 521
11) Saklı Türev Ürünler  522
12) Diğer TMS/ TFRS’lerden Kaynaklanan Muafiyetler  522
13) TFRS’lerden Kısa Vadeli Muafiyetler  526
14) TFRS Öncesi Karşılaştırmalı Bilgi Ve Geçmiş Finansal Tablo Verileri  537
15) TFRS’lere Geçişe İlişkin Açıklamalar  538
16) TFRS’ye İlk Geçiş Uygulama Örnekleri  542

102 Bankalar Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 551

112 Menkul Kıymetler Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 555
120 Alıcılar Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 557

121 Alacak Senetleri Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 559

153 Stoklar Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 561

242 İştirakler Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 563

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 565

263 Araştırma Geliştirme Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 567

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 569

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 571

300 Banka Kredilerihesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 573

320 Satıcılar Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 577

321 Borç Senetleri Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 579

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 581

Koşullu Borç Ve Varlıklar Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 583

Kıdem Tazminatlarının Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 585

Devlet Teşvikleri Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 589

İnşaat Sözleşmeleri Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 591

Ertelenmiş Vergi Hesabının Dönemsonu Ufrs’ye İlk Geçiş Uygulaması 593

Dönem Sonunda Sıkça Kulanılacak TFRS/Ufrs Uygulamaları 595
1) TMS 39 Finansal Araçlar Standardında Finansal Araçların Sınıflandırılması 595
2) TMS 39 Finansal Araçlar Standardında Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Veya Borçların Muhasebeleştirilmesi 597
3) TMS 39 Finansal Araçlar Standardında Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Veya Borçların Sonraki Dönemlerde Muhasebeleştirilmesi 598
4) TMS 39 Finansal Araçlar Standardında Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü 599
5) TMS 39 Finansal Araçlar Standardında Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımların Muhasebeleştirilmesi 600
6) TMS 39 Finansal Araçlar Standardında Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımların Etkin Faiz Oranıyla İtfa Edilmiş Maliyetlerinin Belirlenmesi 602
7) TMS 39 Finansal Araçlar Standardında Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlarda Değer Düşüklüğünün Muhasebeleştirilmesi 603
8) TMS 39 Standardına Göre Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Muhasebeleştirilmesi 604
9) TMS 2 Standardına Göre Stokların Maliyetine Dahil Edilen Unsurlar 605
10) TMS 2 Standardına Göre Vadeli Alım Ve Satımlarda Stokların Muhasebeleştirilmesi 606
11) TMS 2 Standardına Göre Dönem Sonunda Yan Ürünlerin Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 608
12) TMS 2 Standardına Göre Hizmet İşletmelerinde Dönem Sonlarında Stok Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 609
13) TMS 2 Stoklar Standardına Göre İmal Edilen Stoklardan İşletmede Kullanılanların Muhasebeleştirilmesi 611
14) TMS 16 Standardı Uygulamasında Amortisman 611
15) TMS 16 Standardı Kapsamında Amortisman Hesaplaması 612
16) TMS 16 Standardına Göre Normal Amortisman Hesaplanması Ve Muhasebe Kayıtları 612
17) TMS 16 Standardına Göre Satın Alındığı Halde İşletmeye Henüz Ulaşmayan Sabit Kıymetlerde Amortisman Mevzuu Ve Muhasebe Uygulaması 614
18) TMS 16 Kapsamında Kullanılmayan Aktife Kayıtlı Taşınmazlar İçin Amortisman Ayrılıp Ayrılmayacağı 615
19) TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardında Kıdem Tazminatlarının Hesaplanması 616
20) TMS 19 Standardında Kıdem Tazminatları Karşılığının Muhasebeleştirilmesi 617
21) TMS 19 Standardında Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydaların Dönem Sonunda Muhasebeleştirilmesi 619

Kaynakça 623

· ·
STOKLARIMIZ TÜKENMİŞTİR